Wystawa fotografii Tadeu Vilaniego


Tadeu Vilani mieszka i pracuje w Porto Alegre. Urodził się w 3 marca 1965 roku w Santo Ángelo. Mimo że z pochodzenia jest Włochem, w jego żyłach płynie również polska krew – jego prababcia była Polką, nazywała się Julia Martinkoski. Od 12 lat pracuje jako fotoreporter w gazecie „Zero Hora” – najważniejszym dzienniku na południu Brazylii. Autor wielu wystaw fotografi cznych oraz prac dokumentacyjno-archiwistycznych, które ukazują bogactwo oraz proces formowania się wieloetnicznego i wielokulturowego społeczeństwa Rio Grande do Sul. Jego wystawa pt. „Dopo L’Alba”, ukazująca Brazylij czyków pochodzenia włoskiego, była eksponowana w różnych brazylij skich miastach, a także we Włoszech, głównie w regionie Veneto. Wystawa „Retalhos do além Mar – A Saga dos Poloneses no Novo Mundo”, mimo że prezentowana była tylko w Brazylii, także cieszyła się dużym powodzeniem. Tadeu Vilani dokumentuje i popularyzuje również dziedzictwo Indian Guarani, którzy na pograniczu Brazylii, Argentyny i Paragwaju stworzyli, z pomocą jezuitów, wspaniałą kulturę (prace te były przedstawiane w wielu miastach Brazylii i w Narodowym Centrum Fotografi i w Padwie, we Włoszech).

Tadeu Vilani vive e trabalha em Porto Alegre. Nasceu no dia 3 de março de 1965, em Santo Ângelo. Apesar de ser de origem italiana, em suas veias corre também o sangue polonês – a sua bisavó era polonesa e chamava-se Julia Martinkoski. Há 12 anos trabalha como foto-repórter no jornal “Zero Hora” – o mais importante jornal no Sul do Brasil. É autor de muitas exposições fotográfi cas e obras arquivístico-documentais, que mostram a riqueza e o processo de formação da sociedade multiétnica do Rio Grande do Sul. A sua exposição “Dopo L’Alba”, retrantando os brasileiros de origem italiana foi apresentada em várias cidades brasileiras, bem como na Itália, principalmente na região de Veneto. A exposição “Retalhos do além Mar – A Saga dos Poloneses no Novo Mundo” foi apresentada só no Brasil, mas com muito sucesso. Tadeu Vilani registra e divulga também a herança dos índios Guarani que na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai criaram com ajuda dos jesuítas uma cultura extraordinária (o trabalho foi apresentado em várias cidades do Brasil e no Centro Nacional de Fotografi a de Pádua, na Itália).Galeria zdjęć
 POWRÓT


Katalog


Historia Trynidadu i Tobago
Marcin Florian Gawrycki

Cena: 35.00 zł
Cena katalogowa: 35.00

¿Socialismo en el Capitalismo? Chile en 1932
Ryszard Stemplowski

Cena: 20.00 zł
Cena katalogowa: 20.00

Już wkrótce...

NetSoftware
2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook